مراکز کسر خدمت بر مبنای رشته تحصیلی

لیست مراکز مورد تایید نخبگان نیروهای مسلح برای پروژه های کسر خدمت  بر مبنای رشته تحصیلی در تصاویر زیر آمده است. این لیست کار متقضایان کسر خدمت را بسیار ساده تر می نماید و مدت زمان پیگیری و یافتن پروژه را بسیار کاهش میدهد. برای بزرگنمایی هر تصویر روی آن کلیک کنید.