مراکز کسر خدمت بر مبنای رشته تحصیلی

لیست مراکز مورد تایید نخبگان نیروهای مسلح برای پروژه های کسر خدمت  بر مبنای رشته تحصیلی در تصاویر زیر آمده است. این لیست کار متقضایان کسر خدمت را بسیار ساده تر می نماید و مدت زمان پیگیری و یافتن پروژه را بسیار کاهش میدهد. برای بزرگنمایی هر تصویر روی آن کلیک کنید.

بنیاد نخبگان نیروهای مسلح

فرمت سی دی پروژه کسری خدمت برای تحویل به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح

بنیاد نخبگان نیروهای مسلح شرایط و فرمت سی دی پروژه کسری خدمت برای تحویل به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح را اعلام کرد.